bosy

251 tekstów – auto­rem jest bo­sy.

Dob­ra mu­zyka nie tyl­ko łagodzi obycza­je. Uw­rażli­wia też duszę i jest plas­trem na zszar­pa­ne nerwy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 grudnia 2016, 16:50

Z uczci­wością jak z le­kar­stwem, nie dla każde­go trafione... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 października 2016, 15:35

Śmierć jak wy­baw­ca wy­ciąga rękę i skra­ca cierpienie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 kwietnia 2016, 21:35

Dziecięca bez­tros­ka i niewin­ność są jak krucha sza­lupa na wzburzo­nym morzu życia.

*in­spi­rac­ja - natalia(__ups 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 stycznia 2016, 10:41

No­we Małe Życie to Og­romny Skarb - krad­nie ser­ce, da­je ra­dość i wzrusza do łez. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 25 stycznia 2016, 17:40

Czas jak wo­da prze­cieka przez życie i nag­le oka­zu­je się, że zos­ta­je tyl­ko prag­nienie, które­go już nie można uga­sić... 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 8 grudnia 2015, 17:18

Czas nieok­reślo­ny nie oz­nacza - na zawsze. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 17 października 2015, 14:38

Praw­dzi­wa Miłość, to nie tyl­ko pat­rze­nie so­bie w oczy i trzy­manie za ręce, to prze­de wszys­tkim dziele­nie się wspólny­mi tros­ka­mi i ra­dościami, by­cie ze sobą na dob­re i na złe. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 4 października 2015, 19:19

Przy­jaciel jest jak dob­re sta­re wi­no, uderza do głowy roz­praszając myśli, roz­grze­wa wnętrze i wpra­wia w euforię. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 3 września 2015, 09:53

Natłok rek­lam jest jak za­lew śmieci. Trud­no je wy­mieść, bo wciąż przy­ras­tają nowe. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 sierpnia 2015, 20:37

bosy

Prawdziwej Miłości nie da się wyrazić słowami, Ona wyraża się w Twoim "ja" dla innych...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bosy

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

29 października 2016, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st Z uczci­wością jak z [...]

16 kwietnia 2016, 23:40bosy sko­men­to­wał tek­st Po co ludzie piszą [...]

15 kwietnia 2016, 12:58bosy sko­men­to­wał tek­st List do Ko­gokol­wiek

13 kwietnia 2016, 22:19fyrfle sko­men­to­wał tek­st Śmierć jak wy­baw­ca wy­ciąga [...]

31 stycznia 2016, 14:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dziecięca bez­tros­ka i niewin­ność [...]

30 stycznia 2016, 16:45bosy sko­men­to­wał tek­st Dziecięca bez­tros­ka i niewin­ność [...]

30 stycznia 2016, 12:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dziecięca bez­tros­ka i niewin­ność [...]

30 stycznia 2016, 10:41bosy do­dał no­wy tek­st Dziecięca bez­tros­ka i niewin­ność [...]

26 stycznia 2016, 09:44bosy sko­men­to­wał tek­st Nowe Małe Życie to [...]

25 stycznia 2016, 20:45Cris sko­men­to­wał tek­st Nowe Małe Życie to [...]